GE INTE ELD OCH RÖK NÅGON CHANS

 
 
 

Alla vet att bränder dödar. Men visste du att de flesta dödsfall orsakas av rök och giftiga ångor? Cirka 70 % av personerna som drabbas av bränder andas in rök och ångor. Rök och ångor är farliga eftersom de minskar sikten, innehåller giftiga ämnen och leder värme. I Europa sker minst 5 000 brandincidenter varje dag, vilket gör brandsäkerheten till ett stort problem i samhället.

Några exempel

 
Rökdetektorer, kontrollenheter, larm och sprinklersystem är bra men kan inte förhindra den snabba spridningen av brand och rök. Det kan FOAMGLAS® isolering. Användningen av brandsäkert isoleringsmaterial förbättrar brandsäkerheten hos en byggnad markant. Den producerar inte giftiga, heta ångor och förhindrar en snabb brandspridning i byggnaden. Det ger personerna i byggnaden mer tid att ta sig ut och brandkåren en bättre chans att rädda liv och även rädda byggnaden.

 

 
 
 

 

BRANDSKYDD: VÅRT ANSVAR

Ägna en stund åt att fundera på alla följder av en brand och det ansvar som byggbranschen har för att förhindra detta. 

 

Socialt ansvar

Otillräckliga standarder för brandsäkerhet och omoderna testmetoder bidrar till 2 000 000 rapporterade bränder och 4 000 rapporterade dödsfall i Europa varje år. Människor förtjänar bättre.
På grund av användningen av brännbart material tar det inte mer än tre minuter för ett rum att bli övertänt. Obrännbar isolering köper värdefull tid.
Brand avger giftig rök och giftiga ångor. 14 typer av cancer drabbar brandmän oftare än allmänheten.
Efter varje brand förorenar giftig rök luften och giftigt släckvatten tränger ned i marken och ut i floder. Det orsakar föroreningar.

Ansvar för hälsa och säkerhet

När organiskt material värms upp bryts det ned och avger brännbara gaser, vilket leder till en fullskalig brand. Detta kan ske inom 10 minuter efter att en brand har startat.
Giftiga ångor kan orsaka medvetslöshet efter bara några få andetag. 70 000 personer behöver sjukhusvård i Europa varje år på grund av skador som orsakats av bränder.
Snabb rökbildning minskar sikten, leder till disorientering och andningssvårigheter. På mindre än tre minuter är de utsatta personerna i fara.
Vi spenderar 90 % av våra liv i byggnader. Låt oss göra dem brandsäkra. Byggnader som kräver extra uppmärksamhet är höghus, sjukhus, skolor, förskolor och alla offentliga platser.

Ekonomiskt ansvar

126 miljarder euro – motsvarigheten till 1 % av Europas BNP – spenderas varje år på följderna av bränder.
Skador till följd av rök och släckvatten samt avfallshantering av brandrester kostar en enorm summa varje år. Kostnaderna stiger ytterligare om det dessutom inte längre går att använda byggnaden för produktion eller i andra syften.  
Över 70 % av alla företag som drabbas av en brandkatastrof överlever inte de följande tre åren.
Efter en brand är arkitektoniskt värdefulla och historiska byggnader ofta borta för evigt.
 
 


Ett isoleringsmaterial kan ge mycket mer än bara värmefördelar. Det kan spela en avgörande roll i en byggnads brandsäkerhet och det kan ge dig trygghet.

 
 

FOAMGLAS® ISOLERING FÖBÄTTRAR SÄKERHETEN I HELA BYGGNADEN

Under många årtionden har vår FOAMGLAS® isolering bidragit till användningen av icke brännbar isolering inom den globala byggsektorn. Medan andra material som används i byggnader kan bidra till snabb brandspridning och avger kraftigt giftiga ångor, uppfyller FOAMGLAS® isoleringsplattor den högsta europeiska brandklassificeringen A1 och fungerar som en brandbarriär genom att avgränsa branden lokalt.
 
 
 
 
  • FOAMGLAS® isoleringsplattor av cellglas är icke brännbara A1-klassificerade [EN 13501-1], detta är den högsta brandreaktionsklassificeringen i Europa.
  • FOAMGLAS® isoleringsplattor avger ingen giftig rök och inga ångor vid brand.
  • FOAMGLAS® isoleringsplattor bildar inte tät rök som kan blockera en evakueringsväg.
  • FOAMGLAS® isoleringsplattor bildar inte farliga brinnande droppar som kan skada människor i eller på väg ut ur byggnaden.
  • FOAMGLAS® isoleringsplattor ger extra brandsäkerhet. Varje FOAMGLAS®-isolering på 50 mm ger 30 minuter extra brandmotstånd (REI).
  • FOAMGLAS®-isoleringsplattor har en smältpunkt på över 1 000 °C (cf DIN 4102-17, med tjocklek > 80 mm).
 
 
 


ANVÄND FOAMGLAS® ICKE BRÄNNBARA ISOLERING

 
 


Skyddande smälteffekt

Vid en brand fungerar FOAMGLAS®-ytan som en värmesköld genom en smälteffekt. Vid exponering för lågor blir ytan ”glaserad” av den enorma värmen och bildar därigenom ett skyddande lager. 
 
 
 
 
 

 
 

Smältpunkt > 1 000 °C

Testet av smältpunkt visar att efter 90 minuter vid över 1 000 °C finns en betydande mängd material kvar. Detta bekräftar det unika skydd som FOAMGLAS®-cellglas ger (DIN 4102-17 – tjocklek > 80 mm)

>> Testrapport 1

 
 
 

 

A1-klassificering
FOAMGLAS® isoleringsplattor av cellglas är icke brännbara A1-klassificerade [EN 13501-1]. Detta är den högsta europeiska brandklassificering som kan uppnås.

>> Info A1-certifikat

 
 

 

Fire Safe Europe (FSEU)
FOAMGLAS® är medlem i FSEU. Varje dag jobbar våra specialister i samarbete med FSEU för att öka medvetenheten om brandsäkerheten i byggnader.

>> Mer om FSEU

 
 
 

 

KUNDBERÄTTELSE NAUDERS LINBANECENTER 

Nauders linbanecenter i Österrike byggdes ut under sommaren 2015. Bara några få veckor före det planerade slutdatumet startade en brand i taket på grund av svetsning. Trots att brandkåren snabbt var på plats förstörde branden stora delar av den översta våningen. Under denna process trängde vatten även in i källaren där skidbutiken och kassorna fanns.
 
 
 
 
  • Områdena med FOAMGLAS® interna isoleringssystem förhindrade skador på grund av brand och vatten.
  • Experterna intygade detta efter genomgången: Hela strukturen med FOAMGLAS® interna isoleringssystem kunde bibehållas och väggarna krävde enbart ett nytt färglager. Det kompakta, fogade FOAMGLAS-isoleringssystemet skyddade hela strukturen effektivt.
  • Skadorna minimerades och kostnaderna reducerades tack vare skyddet från FOAMGLAS® isoleringssystem.
  • Betydande tidsbesparingar: trots brand och vattenskador under byggtiden, bidrog man genom att använda FOAMGLAS® invändiga isoleringssytem, att färdigställa projektet i tid. 
 
 
 
 

 

FILMER  

Hör vad arkitekten och investeraren har att berätta om denna brand.